V. MỘT ĐÒI HỎI THƯỜNG XUYÊN: ĐÀO TẠO

46. Một đòi hỏi suốt đời

Chính trong đời sống Ki-tô hữu
mà con người tiến triển không ngừng,
và đạt được tới tầm vóc đích thực của mình.

Đức tin giúp chúng ta nhìn các thực tại
liên quan đến con người
dưới ánh sáng Lời Chúa,
dẫn chúng ta đến việc đích thân
nhận biết Đức Ki-tô,
và đến cuộc sống kết hiệp mật thiết thêm mãi với Người
và với nhau.

Chúng ta phải được đào tạo suốt đời;
đào tạo luôn là một đòi buộc với tất cả
và với từng người chúng ta.

47. Mục vụ ơn gọi

Chính Chúa gọi thợ gặt đến gặt lúa cho Người.

Trong kinh nguyện
cũng như trong tất cả các hoạt động mục vụ,
chúng ta lo thúc đẩy các tín hữu,
nhất là những người trẻ, đứng ra đảm lãnh
phần trách nhiệm riêng của họ
trong việc phục vụ Tin Mừng
giữa lòng Hội Thánh.

Chúng ta liên kết với giáo phận
trong hoạt động cổ vũ
cho ơn gọi triều và dòng.

Chúng ta luôn tôn trọng
con đường Chúa gọi mỗi người,
nhưng cũng cần biết phân định
những tác động của Thánh Thần,
và tiếp đón những ai
muốn chia sẻ cuộc sống của chúng ta.


1. ĐÀO TẠO BƯỚC ĐẦU

48. Các giai đoạn

Đào tạo bước đầu
được thực hiện qua ba giai đoạn:

Tiền tập nhấn mạnh tới khám phá
của bản thân mỗi người về Đức Ki-tô.

Tập viện chú trọng tới ơn gọi,
tới việc khai tâm vào đời tu
và về lối sống riêng của chúng ta.

Học viện nhằm hòa nhập
cả ba chiều kích sau đây vào cuộc sống:
tu trì, học hành và thực tập tông đồ.


49. Thâu nhận

Để nhận một ứng viên
vào một trong ba giai đoạn trên đây
hay nhận cho chịu chức:

1). Phải cẩn thận xác minh xem
ứng viên có các đức tính nhân bản
và phẩm chất đạo đức, có những điều kiện
mà luật chung cũng như luật riêng của Dòng
đòi hỏi không.

2). Theo luật chung và luật riêng của Dòng,
thẩm quyền thâu nhận thuộc quyền Bề Trên cao cấp.

50. Phụ trách đào tạo

1. Mỗi giai đoạn có một người phụ trách đào tạo
và một nhóm cộng sự.

Theo Qui Chế Chung,
tập sư và giám đốc học viện
phải là người đã khấn trọn trong Dòng,
được Bề Trên Tổng Quyền bổ nhiệm
sau khi ban cố vấn của người cho ý kiến thuận.

2. Các anh em phụ trách đào tạo
bước đầu phải thuận ý với nhau
trong khi làm việc,
để việc đào tạo được ăn khớp nhau
theo một trình tự tiệm tiến,
từ giai đoạn thỉnh tu đến khi khấn trọn,
hay khi chịu chức linh mục.

51. Bổn phận của người phụ trách

Người phụ trách đào tạo
có bổn phận giúp các tu sĩ trẻ
tập trung cuộc sống vào tình yêu Thiên Chúa;

huấn luyện cho họ
biết sống theo Tin Mừng và sống cộng đoàn,
được đặt nền tảng trên việc cầu nguyện
và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể;

hướng dẫn họ nắm bắt những nhu cầu hiện tại
của con người, để qua các nhu cầu đó,
họ nhận ra những lời mời gọi của Thánh Thần;

giúp họ khám phá ra rằng:
không có đời tu nếu không tự nguyện
thông phần thực sự vào mầu nhiệm thập giá
và phục sinh của Chúa;

giúp họ hiểu biết về đặc sủng của Đấng Sáng Lập
và về đời sống của Dòng.

52. Tiền tập viện

Các ứng viên muốn theo ơn gọi của chúng ta
được hướng dẫn vào Dòng qua từng giai đoạn,
dưới sự hướng dẫn của một người phụ trách
hay một nhóm đào tạo.

Trong thời gian đầu,
họ nên sống ngoài cộng đoàn.
Sau đó họ trở thành thỉnh sinh
và chia sẻ cuộc sống với một
hay nhiều cộng đoàn của chúng ta.

Tỉnh dòng ấn định thời hạn của tiền tập viện.

53. Tập viện

Tập viện là thời kỳ dứt bỏ lối sống cũ,
và xác minh ơn gọi của tập sinh
dưới sự hướng dẫn của vị giáo tập
và nhóm cộng sự.

Việc huấn luyện dành cho tập viện
được rút cảm hứng từ giáo lý về Bí Tích Rửa Tội,
và tiếp tục đào sâu giáo lý này.

Như thế, tập sinh sẽ có thể phân định,
để nhận ra tính khẩn cấp của Nước Trời
và nhận ra những nhu cầu của Hội Thánh;

có thể mở lòng đón nhận những nguồn mạch phong phú
của Lời Chúa và của Thánh Thể,
có thể bắt đầu đi vào đời sống cầu nguyện của Dòng.

Trong bầu khí suy tư sâu lắng,
tập sinh sẽ khám phá ra lịch sử sống động của Dòng,
khám phá ra kinh nghiệm của Đấng Sáng Lập
và tinh thần của Luật Sống.

54. Địa điểm và thời hạn

Để thành sự,
tập viện phải được thực hiện tại một nhà
được thiết lập do quyết định thành văn
của Bề Trên Tổng Quyền.

Ngoài ra, thời gian tập viện phải gồm đủ
mười hai [12] tháng sống trong cộng đoàn nhà tập.

Các trường hợp vắng mặt, gián đoạn,
triển hạn, cho hồi tục và có những quyết định khác,
phải theo sát luật chung.

55. Đào tạo

Chương trình đào tạo tại nhà tập
phải được Bề Trên Tỉnh chuẩn nhận,
và phải đệ trình Bề Trên Tổng Quyền
xem xét; và với sự đồng thuận
của Hội Đồng Tổng Quyền,

Bề Trên Tổng Quyền có thể ấn định rõ thêm
một số chi tiết trong chương trình đào tạo đó.

Mười hai [12] tháng
vẫn là thời gian phải giữ trọn để thành sự,
nhưng nếu Bề Trên Tỉnh ưng thuận,
chương trình vẫn có thể được thêm
một hay nhiều thời gian tập sự nữa
ở ngoài cộng đoàn tập viện.

Các sinh hoạt trong những thời gian tập sự này
phải phù hợp với đặc tính của Dòng.
Theo luật, thời kỳ tập viện không được quá hai [2] năm.

56. Nhận cho khấn

Mãn hạn nhà tập,
nếu có những dấu chỉ chắc chắn và tích cực,
chứng tỏ ứng viên có ơn gọi theo lối sống
của chúng ta, ứng viên sẽ được nhận cho khấn tạm.

Trường hợp những dấu chỉ đó chưa rõ ràng,
Bề Trên Tỉnh có thể kéo dài thời gian nhà tập
thêm sáu [6] tháng nữa.

Hết thời hạn này,
ứng viên hoặc sẽ tuyên khấn,
hoặc sẽ rời khỏi Dòng.

57. Khấn Dòng

1. Các lời khấn tạm có hiệu lực một năm,
nhưng được lập lại mỗi năm,
cho tới khi khấn trọn.

2. Thời hạn có lời khấn tạm
kể từ khi mãn tập viện tới khi khấn trọn
tối thiểu là ba [3] năm và tối đa là sáu [6] năm.

Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt,
với sự đồng thuận của Hội Đồng Tổng Quyền,
Bề Trên Tổng Quyền có thể kéo dài thời
hạn đó đến chín [9] năm.

3. Những vị sau đây
có thẩm quyền nhận lời khấn:
Bề Trên Tổng Quyền,
Bề Trên Tỉnh hay Miền,
Bề Trên Nhà, Tập Sư, Giám Đốc Học Viện
hay bất cứ tu sĩ đã khấn trọn nào
được một trong các vị trên đây uỷ quyền cho.

58. Học viện

Qua việc tiên khấn,
tu sĩ bắt đầu bước vào học viện,
dầu anh là tu huynh hay giáo sĩ.
Đây là thời kỳ hội nhập các giá trị thiêng liêng,
các sinh hoạt trí thức hay nghề nghiệp,
và các quyết định dấn thân mục vụ.

Trên đường tiến triển,
sinh viên học viện có giám đốc
và nhóm đào tạo đồng hành sát bước.
Những bước đồng hành thiêng liêng này
làm nên yếu tố cơ bản,
chuẩn bị cho người sinh viên tiến đến
bước dấn thân cuối cùng.

59. Đào tạo

Tuỳ theo mỗi trường hợp
và với sự đồng ý của Bề Trên giám Tỉnh,
sinh viên tu huynh cũng phải được chuẩn bị,
để sau này
có thể làm những công việc khác nhau
mà phục vụ các cộng đoàn của chúng ta,
hay dấn thân vào một công tác mục vụ,
hoặc có thể hoạt động
trong một nghề chuyên môn.

60. Nhận cho khấn trọn

Nếu căn cứ vào kinh nghiệm lâu dài
mà có thể chắc chắn được rằng
một tu sĩ có thể và muốn sống theo Luật Sống,
chúng ta sẽ nhận cho tu sĩ ấy khấn trọn.

Thời kỳ học viện
sẽ kéo dài ít nhất là tới khi khấn trọn.

Đối với tu sĩ hướng tới chức phó tế vĩnh viễn
hay tới chức linh mục,
thời kỳ này sẽ kéo dài tới khi hoàn tất
chương trình đào tạo cần thiết cho các thừa tác vụ liên hệ.


2. ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

61. Nhu cầu và phương tiện

Thế giới biến chuyển mau lẹ
khiến cho việc đào tạo thường xuyên
trở nên cần thiết hơn bao giờ.

Đào tạo thường xuyên
giúp cho các cá nhân và cộng đoàn
tự đổi mới luôn trong khi sống ơn gọi của mình.

Tại các cộng đoàn,
sẽ có những phương tiện thích đáng
hỗ trợ cho việc đào tạo thường xuyên,
và các Tỉnh dòng, khi lên phương án,
sẽ quan tâm tới việc bảo đảm cho
chương trình đào tạo này.

Trên cấp độ cao hơn,
Hội Đồng Tổng Quyền sẽ tổ chức
hay hỗ trợ cho các cuộc gặp gỡ liên Tỉnh,
nhằm giúp cho mọi tu sĩ có dịp học hỏi thêm,
hay đào sâu các vấn đề thiêng liêng.

Hội Đồng Tổng Quyền
khuyến khích các nghiên cứu thần học,
hay các nghiên cứu khác,
tìm cách cổ vũ những công trình khảo cứu về Đấng Sáng Lập,
về lịch sử và linh đạo của Dòng.