Thông tin Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế, ngày 07-10- 2019