Giới thiệu các ứng viên Linh Mục và Phó Tế năm 2023 của Dòng Thánh Thể, Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Giới thiệu các ứng viên Linh Mục và Phó Tế năm 2023 của Dòng Thánh Thể, Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Nguồn: www.youtube.com/@dongthanhthevietnam