Giờ Thánh LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

Giờ Thánh

LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ

  1. DominicNguyễn phúc Thuần, SSS

I- CHÚC TỤNG VÀ TÔN THỜ
 

– Người dẫn:

Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

– Lạy Chúa,

– Bè 1:

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

– Bè 2:

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

– Bè 1:

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật, và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

– Bè 2:

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Nguồn Mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

– Bè 1:

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

– Bè 2:

Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

– Bè 1:

“Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:55-56).

– Bè 2:

“Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen”(Tv.33:1).

– Bè 1:

“Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinhquang,chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3:53).

– Bè 2:

“Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

– Người dẫn:

Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

– Cộng đoàn:

Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

(Có thể hát một bài với ý nghĩa chúc tụng, ngợi khen hoặc tôn thờ Chúa. Sau đó thinh lặng giây lát để dâng lên Chúa những tâm tình chúc tụng và thờ lạy riêng trước khi sang phần kế tiếp)

II- CẢM TẠ

– Người dẫn:

Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa, vì Ngài đã thực hiện bao việc kỳ diệu trong công cuộc Sáng Tạo, trong Lịch Sử Ơn Cứu Độ và trong đời sống chúng ta.

– Lạy Chúa,

– Bè 1:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì do lòng nhân hậu bao la, Chúa đã dựng nên thế giới tốt lành xinh đẹp, và cho mọi loài được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

– Bè 2:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì do tình thương bao la, Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, và trao phó cho con người trách nhiệm trông coi vũ trụ này.

– Bè 1:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì xót thương nhân loại lỗi lầm, Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, nhưng đã hứa ban Ơn Cứu Rỗi cho mọi người.

– Bè 2:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã thiết lập giao ước với loài người, và đã không ngừng mời gọi chúng con đến sống cuộc sống ân tình với Chúa.

– Bè 1:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì thương xót nhân loại yếu đuối lầm lạc, Chúa đã tỏ mình ra cho loài người, và không ngừng sai các ngôn sứ đến để dạy dỗ  loài người vữngtâm tin tưởngvà kiên nhẫn đợi chờ ngày Chúa thực hiện Ơn Cứu Độ.

– Bè 2:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì quá yêu thương thế gian, nên khi tới giờ đã định, Chúa đã sai Con Một đến, mặc lấy xác phàm, sống trọn kiếp con người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi.

– Bè 1:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn Tỳ Nữ Chúa là Đức Ma-ri-a, và đã chọn người làm mẹ Con Một Chúa.

– Bè 2:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã gìn giữ Đức Ma-ri-a khỏi mọi vết  nhơ  tội  lỗi,  để  người  trở  nên  cung điện xứng đáng cho Con Một Chúa khi Ngài sinh xuống trần gian.

– Bè 1:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã sai Con Một đến để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho người bị tù đày, đem lại niềm  vui  cho những ai bị sầu khổ, và công bố thời kỳ hồng ân của Chúa cho muôn dân.

– Bè 2:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã phó nộp Con Một vô cùng yêu quí của Chúa cho quyền lực ác thần, Người đã tự hiến mình chịu chết để tiêu diệt sự chết, và đã sống lại để khơi nguồn sự sống mới cho trần gian.

– Bè 1:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la bền vững, Chúa đã thiết lập Hội Thánh, Dân Riêng Mới của Chúa, để tiếp tục công cuộc Cứu Rỗi nơi trần gian cho đến tận thế.

– Bè 2:

Chúng con cảm tạ Chúa, vì tình thương bao la, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể làm trung tâm và tột đỉnh cho đời sống kitô hữu, để luôn hiện diện và đồng hành với dân Chúa trong cuộc lữ hành trần gian này.

– Người dẫn:

Thiên Chúa là nguồn sự sống và mọi tốt lành thánh thiện. Người luôn rộng tay ban phát muôn ơn lành cho mọi loài thụ tạo. Giờ đây, thay cho muôn loài muôn vật, chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa.

– Cộng đoàn:

“Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ.

 Lạy Thiên Chúa con thờ,    

 xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh                                                           

 Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.                                                                                (Tv.118:28-29).

(Có thể hát bài với ý nghĩa cảm tạ Chúa. Sau đó thinh lặng giây lát để cảm tạ Chúa về những ơn đặc biệt Chúa ban cho từng các nhân).


III- CẦU XIN

– Người dẫn:

Vững tin nơi tình thương và lòng nhân hậu bao la của Chúa, chúng ta hãy xin Ngài lắng nghe lời nguyện cầu của dân Chúa dâng lên để cầu cho mọi nhu cầu của toàn thể nhân loại và của mọi con người.

– Bè 1:

Sau khi con người phạm tội vì bất phục tùng, Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, nhưng đã hứa ban Ơn Cứu Độ. Xin cho mọi người vững tin nơi lời Chúa hứa, và kiên tâm đợi chờ ngày Chúa thực hiện Ơn Cứu Độ.

– Bè 2:

Lạy Chúa, thế giới chúng con đang rên xiết dưới ách thống trị của tội lỗi và gian ác. Xin giải thoát muôn dân khỏi quyền lực thần chết, và cho mọi người được vui hưởng cuộc sống tự do trong ân tình với Chúa.

– Bè 1:

Lạy Chúa, nhờ Ngôi Lời nhập thể, Chúa đã nối kết đất trời nên một, và nhờ Máu Ngài đổ ra trên thập giá, Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất cũng như trên trời. Xin dập tắt lửa chiến tranh, xóa bỏ hận thù, và tiêu diệt mọi bạo động đang tàn phá thế giới chúng con.

– Bè 2:

Chúa đã sai Con Một đến để giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than. “Người sẽ xé bỏ tấm khăn liệm phủ khắp muôn dân, sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần, và sẽ lau khô dòng lệ trên mọi khuôn mặt” (Is.25:7-8). Xin ủi an những ai sầu khổ, ban lương thực cho nhữngngười nghèođói, chữa lành những người đau yếu, bênh vực những người bị xã hội ruồng bỏ, và giải thoát những ai đang sống dưới ách nô lệ của mọi đam mê và các thói hư tật xấu.

– Bè 1:

Chúa là sức mạnh, là khiên thuẫn, và là núi đá cho những ai tìm đến nương nhờ. Xin nâng đỡ bản tính yếu hèn nơi mọi người, gia tăng sức mạnh cho những người yếu đuối, bảo vệ những người đang bị tà thần xông đánh.

– Bè 2:

Chúa hứa thiết lập cho muôn dân một vương quốc công bình, “Sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính, Người sẽ trị nước theo công bình chính trực” (Is.33:15). “Xin bênh vực kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng; giải phóng người hèn mọn, kẻ nghèo túng, cứu họ khỏi nanh vuốt bọn ác nhân” (Tv.82:3-4).

 – Bè 1:

Chúa hứa thiết lập cho muôn dân nền hòa bình vĩnh cửu. Xin qui tụ mọi dân nước trong Vương Quốc tình yêu của Chúa, để nước này không còn giao chiến với nước kia, và mọi người biết thương yêu nhau, ngõ hầu hòa bình viên mãn triển nở trên khắp trần gian.

– Bè 2:

Chúa hứa sẽ tái tạo cảnh địa đàng xưa, “bấy giờ sói sẽ ở với chiên, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung một chuồng… Bò cái kết kết thân cùng gấu cái, con chúng nằm chung một chỗ, và sư tử cũng ăn rơm như bò” (Is.11:6-7). Xin tiêu diệt mọi nọc độc nơi bản tính nhân loại yếu hèn chúng con, để con người không còn xâu xé và ám hại lẫn nhau, nhưng biết sống hiền hòa trong tình yêu thương thân thiết.

– Bè 1:

Chúa đã dựng nên muôn loài cách kỳ diệu, và còn tái tạo mọi vật cách kỳ diệu hơn nữa. Xin ban Thần Trí đổi mới bộ mặt trái đất này, “xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban Ơn Cứu Độ cho chúng con” (Tv.85:8).

– Bè 2:

“Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước Thánh Nhan đêm ngày con kêu cứu. Nguyện cho lời con vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức”

 (Tv.88:2-3).

– Người dẫn:

Vì không biết phải cầu nguyện thế nào và phải xin ơn gì hợp với ý Chúa. Vì thế, các môn đệ đã xin Chúa Kitô: “Lạy Thầy, xin dạy chúng tôi cầu nguyện”. Giờ đây theo thể thức Chúa Kitô truyền dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

– Cộng đoàn:

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

(Sau kinh Lạy Cha, có thể hát một bài và sau đó là Lời nguyện kết thúc)


IV- LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

– Cộng đoàn: 

Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen

PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

ĐÂY NHIỆM TÌCH

(Có thể hát bài khác)

1- Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quí, nào chúng ta phục bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường Nghi Lễ Mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2- Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc chan hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.


LỜI NGUYỆN

– Chủ sự:

Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu Bí Tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

– Cộng đoàn: Amen.

(Sau khi ban Phép Lành, chủ sự đặt Mình Thánh lại trên bàn thờ, rồi đọc kinh sau đây)

– Chủ sụ: Chúc tụng Thiên Chúa,

– Cộng đoàn:

          Chúc tụng Danh Thánh Chúa! Chúc tụng Đức Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người thật. Chúc tụng Danh Thánh Giêsu. Chúc tụng Trái Tim cực thánh Chúa. Chúc tụng Máu cực châu báu Chúa. Chúc tụng Chúa Giê-su nơi Bí Tích Bàn Thờ. Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi và Phù Trợ. Chúc tụng Đức Ma-ri-a rất thánh, Mẹ Thiên Chúa cao sang. Chúc tụng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúc tụng Mẹ hồn xác lên trời. Chúc tụng danh thánh Maria, là Nữ Trinh và là Hiền Mẫu. Chúc tụng Thánh Cả Giu-se, bạn cực sạch của Đức Mẹ. Chúc tụng Thiên Chúa nơi các Thiên Thần và các Thánh. Amen.

(Bài ca kết thúc)

1- CON DÂNG LÊN NGÀI

1- Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài, ôi trái tim dịu hiền.

– Đ.K: Chúa ơi, tình Ngài cao như Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương.

2- Con dâng lên Ngài trọn thân xác tâm tư, đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịt mờ.

3- Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen, lung lay phiêu bạt xao xuyến trên dòng đời.

2- BIẾT LẤY GÌ CẢM MẾN

– Đ.K: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

1- Thương con tự ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến, và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.

2- Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.

3- ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

– Đ.K: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ơn sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.

1- Nài xin Thiên Chúa, Thượng Đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2- Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái, yêu Chúa mến thương anh em.

4- ĐẾN MUÔN ĐỜI CON CẢM TẠ

– Đ.K: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen Danh Chúa (đến muôn đời) muôn muôn đời con ca vang tình yêu Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

1a- Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi, trong cánh tay Người hạnh phúc nào hơn.

1b- Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù, và lạy Chúa nhân từ xin giơ tay luôn bênh đỡ. Người giữ con yên hàn vui sống trên trần gian.

2a- Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương, con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

2b- Vì muôn tháng năm trôi, con tàn héo cả cuộc đời. Và lạy Chúa nhân từ, xin thương con trong nguy khó. Phù giúp con trên đời, bao tháng năm u hoài, con thiết tha nài van, mong lìa chốn lưu đày dương gian.

5- HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA

– Đ.K: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

1- Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian. Tung hô chân lý cao quang, miệng con theo với cung đàn hoan ca.

2- Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa, với Thánh Linh không thuở trước sau, Ba Ngôi nguyên lý cao sâu, thời gian không chút phai màu vinh hoa.

6- TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

– Đ.K: Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con, đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình yêu sao quá cao vời. Con quyết trọn đời, dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.

1- Người đã thương tôi, từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết, tôi đã từ đâu sinh xuống trong đời. Chúa đã thương tôi, nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.

2- Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trông gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.

7- KHI TÌNH YÊU CON CÒN MƠ

1- Khi tình yêu con còn mơ, tim yêu con dệt thơ thì tình Chúa hững hờ. Chúa đã giang tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tin yêu con sầu khổ chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn giang tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, trìu mến mong con từng giờ.

– Đ.K: Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ. Con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa. Ôi vì yêu mà Chúa không tiếc đời, trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi.

2- Khi đường trần say nguồn vui, tương lai con rực chói, con quên Chúa mất rồi. Chúa đang giang tay gọi mời, và thứ tha tội rồi, nhưng con chối từ thôi. Rồi khi đường trần con sầu đau, tương lai con mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn giang tay rộng mời, tình Chúa không đổi rời, lòng Chúa bao dung đời đời.

8- THẦY YÊU CHÚNG CON

– ĐK: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con, Thầy ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

1- Thầy là Cây Nho chúng con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

2- Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian nhận biết rằng, chúng con chính là môn sinh của Thầy.

9- CÒN TÌNH YÊU NÀO

– Đ.K: Còn tình yêu nào cao quí hơn là tình yêu người liều mạng sống vì người mình yêu.

1- Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu, mà Chúa đã liều mạng sống vì con.

2- Suốt đời những ngược xuôi, suốt đời chỉ biết tùng phục lệnh Cha, để sống cuộc đời gian khổ vì con.

3- Cam chịu muôn khổ đau, sẵn sàng chịu chết chỉ vì tình yêu, vì Chúa yêu con nên chết vì con.

10- TÌNH YÊU CHÚA ÔI CAO VỜI

– Đ.K: Tình yêu Chúa ôi cao vời, cao vời, cao vời! Hơn tầng mây xanh hơn ngàn tinh tú hơn cả đại dương bao la. Con chân thành, con cảm mến, chúc tụng ngợi khen tình yêu Chúa muôn đời bằng muôn khúc tân ca.

1- Chúa yêu ta, yêu tha thiết mặn mà, nên hi sinh chết khổ hình để cứu chuộc ta. Tình yêu ấy, nay Chúa còn ôm ấp bao la, qua bao đời, Chúa vẫn một lòng yêu ta.

2- Chúa yêu ta, yêu hơn chính mình Người, nên hi sinh lấy Máu mình để dưỡng nuôi ta. Vì yêu mến, nên Chúa còn ở mãi trong ta, qua tháng ngày Chúa vẫn một lòng đợi ta.

11- HỠI CÁC DÂN TỘC

1- Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian, hỡi những ai đang buồn thương bước trong cuộc đời: Hãy sống vui tình bác ái. Xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bừng cháy tiêu diệt sự chết. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối: Chính Chúa là Tình Yêu.

2- Ngước mắt nguyện cầu cho chiến tranh tàn phai, cho khắp nơi muôn người thôi óan căm hận thù: Thế giới vui tình bác ái! Xin hãy thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình yêu bùng cháy xóa mờ thù oán. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối, chính Chúa là Tình Yêu.

12- CON ĐẾN TRƯỚC TÒA

1- Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn, dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình an.

– Đ.K: Hỡi Ma-ri-a, xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ. Vững chí chiến đấu vì Mẹ, trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sỹ lên đường mới. Xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.

2- Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, trên đường con đi trong những ngày nguy khốn. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ. Tấm lòng tha thiết trao mối tình thương.

13- LẠY MẸ MA-RI-A

– Đ.K: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh, Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con.

1- Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại, với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2- Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh. Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng với Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hi sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

14- LINH HỒN TÔI TUNG HÔ CHÚA

– Đ.K: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa í a. Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương, đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.

1- Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2- Chúa biểu dương sức mạnh oai phong, tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

15- LẠY CHÚA TỪ NHÂN

          Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an.Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh; chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi, Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

16- MỘT ĐỜI LẦN TRONG ĐÊM TỐI

1- Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn, Chúa ơi, xin thương giữ gìn con về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên ngài hạnh phúc suốt đời.

– Đ.K: Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui.

2- Gọi thầm rằng con hãy nhớ: tình yêu sẽ biến đổi phận người, phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười., Chúa ơi, con nay xin gởi trao, đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm mầu