Cầu Cho Linh Hồn Ông Bà Cố – Thân mẫu và thân phụ của cha Antôn Đỗ Kim Trọng, sss

Hôm nay, lúc 18h00,

Thứ 6,  ngày 18 tháng 2 năm 2022

Cộng Đoàn Học Viện

Dâng Lễ Và Chầu Thánh Thể

cầu nguyện cho bà cố Maria và ông cố Antôn

Thân mẫu và thân phụ của cha Antôn Đỗ Kim Trọng, sss