Ý nghĩa và những giải thích về logo của Dòng Thánh Thể

DÒNG THÁNH THỂ

Ý nghĩa và những giải thích về logo của Dòng

 

Các phần của Logo

Logo có 5 phần chính:

Chén Thánh (1) và Bánh (2)

Trình bày về câu hỏi cơ bản “cái gì?” Bản chất của chúng là gì? Đó chính là sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giêsu, tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa; một sự nhắc lại rõ ràng đối với bí tích Thánh Thể.

Thánh Giá (3)

Việc tưởng niệm Chúa Giêsu gợi lên Mầu Nhiệm Vượt Qua. Chúng ta đang nói về ai? Chính Chúa Kitô, trên thập giá, đã hiến mình cho Chúa Cha trên trời cao và cho chúng ta. Điều này được minh họa bằng tấm bánh chia làm bốn phần.

Địa cầu (4)

Ai là người nhận sứ điệp Tin Mừng của Chúa? Đối tượng nhận được sứ điệp là con người, xã hội loài người, và toàn thể thế giới. Điều này cho thấy tính quốc tế của Hội Dòng.

Các chữ SSS (5)

Những chữ cái này là từ viết tắt được Cha Thánh Eymard sử dụng cho Dòng Thánh Thể chúng ta. Ai là những tác nhân thực sự của sứ điệp Thánh Thể của Chúa Giêsu? Họ là sss, là các tu sĩ của Dòng Thánh Thể.

Ý nghĩa của việc sử dụng ký hiệu SSS là gì?

1)   Ký hiệu SSS phải là một “tưởng niệm”, một dấu hiệu không ngừng nhắc nhở tu sĩ Thánh Thể chúng ta về ơn gọi và lý do sống của chúng ta: chúng ta luôn là những người tôn thờ và phải tôn thờ Thiên Chúa.

2)   Tu Sĩ Thánh Thể ghi nhớ và thể hiện mình là người phục vụ theo ơn gọi, phụng sự Chúa, Đấng ngự trong bí tích Thánh Thể và nơi những người lân bang láng giềng.

3)   Ký hiệu SSS diễn tả việc khấn dòng của chúng ta, ơn gọi của chúng ta, lý do đời sống chúng ta chỉ dành cho Chúa, trong đó trung tâm nổi bật là bí tích Thánh Thể.

4)   Ký hiệu SSS là biểu tượng cho tất cả các tu sĩ Dòng Thánh Thể bao gồm: linh mục, phó tế và tu huynh.

5)   Ký hiệu SSS là “dấu chỉ hiệp nhất” cho tất cả các tu sĩ Dòng Thánh Thể. Điều này xác định rằng: ở giữa thế giới, chúng ta là thành viên của gia đình tu sĩ Thánh Thể.

6)   Ký hiệu SSS thể hiện tầm nhìn thần học thực tế về bí tích Thánh Thể trong Giáo Hội và trong Luật Dòng, cũng như về linh đạo Thánh Thể đích thực theo Cha Thánh Eymard.

7)   Dòng Thánh Thể được thể hiện dưới hình thức trực quan và thẩm mỹ, chỉ cần nhìn thấy logo là có thể nắm bắt được bản chất của Dòng.

Các yếu tố thần học của logo

Bí tích Thánh Thể là sức mạnh biến đổi thế giới.

Thế giới được tượng trưng bởi quả địa cầu và được đóng khung bởi chén thánh và tấm bánh bẻ ra. Bí tích Thánh Thể dành cho tất cả mọi người, nghĩa là mọi người đều được mời vào bàn tiệc của Chúa mà không phân biệt chủng tộc hoặc văn hóa.

 

Chén thánh trên quả địa cầu biểu thị rằng bí tích Thánh Thể không bị giam cầm nhưng siêu việt, chén thánh nhắc nhở các môn đệ Đức Kitô rằng họ “ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14).

 

 

 

Tấm bánh được bẻ ra làm bốn để mọi người đều có thể ăn, gợi lên Mầu Nhiệm Vượt Qua của thánh giá. Tấm Bánh vượt trên chén thánh mà không bị tách rời mang ý nghĩa là sự hiệp nhất giữa bánh và rượu.

Thập giá mở rộng vòng tay của mình vươn tới bốn góc của thế giới. Thánh Thể là bánh được bẻ ra cho cơn đói khát của thế giới.

 

Logo Dòng Thánh Thể gợi lên sức mạnh biến đổi của bí tích Thánh Thể, cũng như sứ mạng và cam kết mà logo mời gọi đóng góp cho văn hóa, lịch sử, và nhân loại.

Cha Andrés TABORDA, SSS