VII. GIÁ TRỊ LUẬT SỐNG

101. Bản Luật Sống

Bản Luật Sống này diễn tả ơn linh hứng
nguyên thủy của Đấng Sáng Lập,
được thích nghi với sự lớn mạnh không ngừng
của nhiệm thể Đức Ki-tô,
đồng thời chú tâm đến những nhu cầu
và thách đố của thế giới.

Qui Chế Chung cụ thể hóa các nguyên tắc
trong cuộc sống và đưa ra những áp dụng thực hành
có hiệu lực trên toàn Dòng.

Nhờ tiếp nhận Luật Sống như một tặng ân Chúa gửi đến
và nhờ sống theo luật sống này như lời khấn đòi hỏi,
chúng ta sẽ được mạnh sức để trung thành với sứ vụ Thánh Thể
giữa lòng Giáo Hội vì nhân loại
(chứ không vì bất cứ lý do nào khác).


102. Công thức khấn Dòng

Được tình yêu Thiên Chúa mời gọi,
tình yêu được tỏ bày nơi Đức Giê-su Ki-tô
và được tôn vinh nơi Thánh Thể,
con nguyện dâng hiến chính mình con
để đáp lại việc
Thiên Chúa hiến ban chính Mình Người.

Con muốn sống thực tại mầu nhiệm vượt qua,
muốn đưa mầu nhiệm ấy
vào sâu trong nội tâm con
bằng việc cầu nguyện trước Thánh Thể.

Con muốn chia sẻ với mọi người
sự sống trào dâng từ mầu nhiệm ấy.
Vì vậy, để theo Đức Ki-tô
như Người đã mời gọi,
trước mặt cha ………… Bề Trên Tỉnh (Miền)
và trước sự hiện diện của anh em.

Con là ………… xin tuyên khấn một năm
(hay trọn đời),
giữ khiết tịnh độc thân,
sống khó nghèo theo Tin Mừng và vâng phục
theo Luật Sống Dòng Thánh Thể.

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần,
con xin dấn thân cùng cộng đoàn,
những người anh em đi kiếm tìm Thiên Chúa.

Con nguyện sẽ luôn theo Tin Mừng
mà cư xử và hành động.

Con xin gia nhập Hội dòng,
xin Dòng đón nhận con
làm một trong các phần tử của Dòng.

Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a
và của Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard
và tin tưởng nơi tình yêu hằng trung tín của Chúa,
nguyện xin Chúa ban cho con được hiến dâng trọn đời
để phục vụ Chúa Ki-tô và phục vụ anh em đồng loại.

Xin cho con biết hoạt động để xây dựng một thế giới
trên nền tảng công lý và tình yêu,
ngõ hầu triều đại Chúa Ki-tô mau đến
và vinh quang của Người được rạng tỏ khắp trần gian.

Vì Chúa là Vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.