Tin Mừng Lu-ca

Hiện trạng các bản sách
Mã số:
617BC0001823
Nhà Xuất bản:
Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản:
2006
Khổ sách:
21
Số trang:
436
Kho sách:
Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:
Hiện có
Mã số:
617BC0003041
Nhà Xuất bản:
Tôn Giáo
Năm Xuất bản:
2012
Khổ sách:
21
Số trang:
490
Kho sách:
Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:
Hiện có
Mã số:
617BC0003530
Nhà Xuất bản:
Tôn Giáo
Năm Xuất bản:
2012
Khổ sách:
21
Số trang:
490
Kho sách:
Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:
Hiện có
Mã số:
617BC0004905
Nhà Xuất bản:
Tôn Giáo
Năm Xuất bản:
2012
Khổ sách:
21
Số trang:
490
Kho sách:
Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:
Hiện có
Mã số:
617BC0005564
Nhà Xuất bản:
Tôn Giáo
Năm Xuất bản:
2012
Khổ sách:
21
Số trang:
490
Kho sách:
Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:
Hiện có
Mã số:
617BC0005565
Nhà Xuất bản:
Tôn Giáo
Năm Xuất bản:
2012
Khổ sách:
21
Số trang:
490
Kho sách:
Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:
Hiện có