Tin Mừng Gio-an

Các bài Tin mừng Gioan dùng trong phụng vụ
Tác giả:Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu Tác giả:VU-L
DDC:226.4 – Tin mừng Thánh Gioan
Ngôn ngữ:Việt
Số cuốn:6

Hiện trạng các bản sách

Mã số:617BC0001823
Nhà Xuất bản:Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản:2006
Khổ sách:21
Số trang:436
Kho sách:Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:Hiện có
Mã số:617BC0003041
Nhà Xuất bản:Tôn Giáo
Năm Xuất bản:2012
Khổ sách:21
Số trang:490
Kho sách:Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:Hiện có
Mã số:617BC0003530
Nhà Xuất bản:Tôn Giáo
Năm Xuất bản:2012
Khổ sách:21
Số trang:490
Kho sách:Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:Hiện có
Mã số:617BC0004905
Nhà Xuất bản:Tôn Giáo
Năm Xuất bản:2012
Khổ sách:21
Số trang:490
Kho sách:Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:Hiện có
Mã số:617BC0005564
Nhà Xuất bản:Tôn Giáo
Năm Xuất bản:2012
Khổ sách:21
Số trang:490
Kho sách:Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:Hiện có
Mã số:617BC0005565
Nhà Xuất bản:Tôn Giáo
Năm Xuất bản:2012
Khổ sách:21
Số trang:490
Kho sách:Kho B (Ban Thần)
Tình trạng:Hiện có