Tin Mừng Gio-an

Các bài Tin mừng Gioan dùng trong phụng vụ
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu Tác giả: VU-L
DDC: 226.4 – Tin mừng Thánh Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001823
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 436
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003041
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003530
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004905
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005564
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005565
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 490
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có