THƠ DÂNG HIẾN

YÊU THƯƠNG HIỆP NHẤT

Anh em xum họp về đây

Cùng trong Thánh Thể dựng xây cộng đoàn

Mừng ngày thánh hiến hân hoan

Kính cha Tổ Phụ ân ban hội dòng

Yêu thương hiệp nhất một lòng

Sống tình huynh đệ sáng trong Thánh Thần

Chung chia sướng khổ muôn phần

Thiên đàng vinh phúc gian trần là đây.

                                                             FX – Phan Đức,SSS

TÌNH NGÀI HIẾN DÂNG

Ôi nhiệm mầu tình yêu Ngài khôn ví

Dựng nên con một tuyệt tác diệu kỳ

Phận bụi tro, con nào có đáng chi

Đường con đi, Ngài gọi mời dâng hiến

Gọi yêu thương, đáp tiếng, con lên đường

Một cuộc tình, dẫn lối về muôn phương

Bao dặm trường, con sống tình trung tín

Trọn niềm tin tín thác đường tương lai

Cho ngày mai, tình này còn đẹp mãi

                 Con ở lại trong tình Ngài hiến dâng.                 

                                                   FX – Phan Đức,SSS