Thánh Lễ Tạ Ơn 17 Năm Linh Mục Và 25 Năm Khấn Dòng