Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 1/12/2018