Sắc lệnh Bộ Phụng Tự: Thêm một lời nguyện mới trong Những Lời Cầu Long Trọng Thứ Sáu Tuần Thánh