Phép Lành Toàn Xá của Đức Thánh Cha trong đại dịch Corona

https://youtu.be/jfp4gALJZpc