MỪNG KÍNH BỐN THÁNH TỬ ĐẠO HẢI DƯƠNG NGÀY THỨ BA 2019. Phần I