LUẬT SỐNG DÒNG THÁNH THỂ

SẮC LỆNH

         Dòng Thánh Thể có nhà chính tại Roma, đã kế thừa một lối sống tận hiến mới trong Hội Thánh do Đấng Sáng Lập là Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard để lại. Sứ mạng của Dòng là đưa Thánh Thể vào trung tâm cuộc sống của Dòng và của các tín hữu, Thánh Thể được cử hành trong chân lý và được nội tâm hóa trong việc cầu nguyện tôn thờ và chiêm ngắm.

         Dựa theo các sắc lệnh của Cộng Đồng Vaticanô II cũng như các tài liệu khác của Hội Thánh, Dòng Thánh Thể đã soạn thảo bản hiến pháp mới (Luật Sống) mà Bề Trên Tổng Quyền, theo phiếu biểu quyết của tu nghị, đã đệ trình Tòa Thánh để xin phê chuẩn.

         Thánh Bộ tu sĩ và Tu Hội Đời, sau khi đã trao bản luật cho các vị cố vấn nghiên cứu, và căn cứ vào phiếu thuận của Công Hội Dòng, đã phê chuẩn và xác nhận hiệu lực của bản luật bao gồm cả những phần đã sửa đổi do Công Hội ấy thỉnh cầu, đúng với bản tiếng Pháp được lưu trữ tại văn khố của Thánh Bộ. Điều kiện để được phê chuẩn vẫn phải là tuân giữ tất cả những gì pháp luật đòi buộc.

         Thánh Bộ mong ước rằng: Nhờ có di sản thiêng liêng phong phú và nhờ trung thành với Luật Sống, các tu sĩ Dòng Thánh Thể sẽ nên nhân chứng đích thực cho sức mạnh canh tân của Thánh Thể đối với Hội Thánh và xã hội.

Ban hành tại Rôma, ngày 01.08.1984, lễ Thánh Phê-rô- Giu-li-a-nô Eymard.


LỜI TỰA

LUẬT SỐNG VÀ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

          Công Đồng Vaticanô II đã đẩy mạnh việc canh tân đời tu và yêu cầu các dòng tu duyệt xét lại Hiến Luật.

        Đáp lại yêu cầu trên, tổng  tu nghị CANH TÂN họp vào các năm 1969-1971 đã thảo ra bản Luật Sống. Sau khi được Dòng cho thử nghiệm, rồi duyệt lại, tu chỉnh, và  Tổng Tu Nghị 1981 nhất trí chấp nhận, Luật Sống đã được đệ trình lên Tòa Thánh để phê chuẩn.

        Sau khi sửa đổi một số điểm theo yêu cầu, Luật Sống đã được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 1.8.1984 nhằm ngày lễ Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard.

Từ ngày ấy, Luật Sống  thay thế Hiếp Pháp của Dòng và diễn đạt cho thời đại chúng ta hiểu về ơn linh hứng căn bản mà Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard đã nhận được. Kèm theo Luật Sống là bản Qui Chế Chung đã được các  Tổng Tu Nghị soạn thảo và chuẩn nhận: Qui Chế Chung là áp dụng cụ thể của Luật Sống.

LUẬT SỐNG VÀ HIẾN PHÁP

Đấng Sáng Lập của chúng ta đã để lại một số bản dự thảo Hiến Pháp. Cho tới khi qua đời, Người vẫn luôn tìm cách diễn tả đặc sủng Chúa ban riêng cho Người, sao cho mỗi ngày mỗi rõ ràng hoàn hảo hơn. Sau khi Dòng được chuẩn nhận do sắc lệnh đề ngày 03/6/1963, Người đã hệ thống hóa toàn bộ các qui luật chi phối đời sống của Hội Dòng trong bản Hiến Pháp ban hành năm 1864.

Sau khi Đấng Sáng Lập qua đời năm 1868, bản Hiến Pháp đã bị thay đổi nhiều cho đến khi được Tòa Thánh phê chuẩn chính thức ngày 08/5/1895. Về sau, theo yêu cầu của Hội Thánh, cũng có thêm vài sửa chữa nhỏ nữa.

Những văn bản này, nhất là những văn bản do chính Tổ Phụ soạn thảo và được Tòa Thánh châu phê, góp phần đặc biệt làm nên khối di sản của Dòng. Được nhiều thế hệ tu sĩ suy niệm và sống theo, những văn bản đó diễn tả một truyền thống thiêng liêng trong đời sống của Hội Thánh, và vì vậy, chúng vẫn là điểm tham chiếu quan trọng và là nguồn mạch phát sinh cảm hứng cho chúng ta.

Theo đúng qui tắc của Công Đồng Vaticanô II, Luật Sống lấy nguyên truyền thống sinh động trước đây và trình bày lại trong những văn bản mới. Diễn tả đặc sủng của chúng ta cách chân xác, Luật Sống vừa cắm rễ sâu vào quá khứ và bảo đảm một hình thái bền vững cho Hội Dòng, lại vừa rộng mở trước tương lai.