Kinh Thánh PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

Kinh Thánh PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

           Lạy Cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard/ Thiên Chúa đã dẫn dắt Ngài/ như xưa đã từng dẫn dắt Tổ Phụ Giacob trên hành trình đức tin./ Trót cả cuộc đời/ Cha đã tìm kiếm sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa,/ và tìm cách đáp ứng cho lòng khát vọng của con người./ Chính trong tình yêu Thiên Chúa nơi Thánh Thể,/ Cha đã tìm thấy lời giải đáp cho những thao thức của Cha và toàn thể nhân loại./ Để đáp lại tình thương nhưng không này Cha đã hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa,/ và tiêu hao bản thân để phục vụ dân Chúa mà không hề quản nhọc nhằn gian khó.

           Xưa kia/ Cha đã mô phỏng đời mình theo nếp sống nhà Tiệc Ly/ nơi Đức Maria và các Môn đệ từng họp nhau cầu nguyện và cử hành Thánh Thể. 

          Ngày nay,/ xin Cha cũng khơi lên nơi những con cái của Cha một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm thâm sâu,/ một lòng nhiệt thành với việc tông đồ,/ để dựng xây những cộng đoàn Kitô hữu, nơi Thánh Thể là nguồn mạch và là trung tâm của đời sống.  

           Lạy Cha Thánh Giulianô Eymard,/ trên hành trình đức tin của chúng con hôm nay,/ xin giúp chúng con ngày càng biết tha thiết cầu nguyện và quảng đại phục vụ lẫn nhau./ Nhờ đó, chúng con có thể làm chứng cho một thế giới an bình và liêm chính hơn.

           Ước chi việc chúng con cử hành Thánh Thể/ công bố tình thương cứu độ của Chúa, để Hội Thánh được canh tân và Nước Chúa trị đến. Amen