Kinh Truyền Tin (3/10): Với Chúa, yếu đuối không phải là một trở ngại, nhưng là cơ hội