Đang Khi Lãnh Nhận Phép Lành Mình Thánh, Tín Hữu Ngước Nhìn Hay Cúi Đầu Và Làm Dấu Thánh