Cộng Đoàn Cầu nguyện cho Bà cố Maria Phạm Thị Thoa, Thân Mẫu Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể