Có thể chọn lựa ưu tiên chữa trị trong đại dịch COVID-19?
Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCubpNIVpkSXrlwkaqHnjW6g/videos