Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXIX Thường Niên-Năm A: SỐNG CHÂN THẬT (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Sống Chân Thật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 29 TN – Mt: 22: 15-21 | HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát:Thờ Lạy Chúa Lm. Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Chúa, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Chúa, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, nhờ Chúa nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, tới quê Thiên Đàng con ước mong, có Chúa lẽ nào con ngã lòng.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

          Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! chúng con thờ lạy – chúc tụng – và yêu mến Chúa. Chúng con xác tín rằng Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Ở bên Chúa, chúng con được chiêm ngắm dung nhan Thánh Thể Chúa, được lắng nghe Lời Chúa, được sống trong đường lối của Chúa. Xin cho chúng con lòng yêu mến Chúa hơn, xin giữ tâm hồn, miệng lời, đôi tay và cả con tim của chúng con; để giờ này, chúng con chỉ dành cho Chúa và một mình Chúa mà thôi.

          Chúng con xin dâng lên Chúa lời ca khen chúc tụng Chúa qua lời Thánh Vịnh

(Cộng đoàn chia thành 2 bè: Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)
– Bè 1:

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
– Bè 2:
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

– Bè 1:
CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
– Bè 2:
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
– Bè 1:
ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.
– Bè 2:
CHÚA phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
– Bè 1:
mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người,
cho con cái nhà Ít-ra-en
thấy những kỳ công Người thực hiện.
– Bè 2:
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
– Bè 1:
chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.
– Bè 2:
Người không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.
– Bè 1:
Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
– Bè 2:
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
– Bè 1:
Như người cha chạnh lòng thương con cái,
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
– Bè 2:
Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
hẳn Người nhớ : ta chỉ là cát bụi.
– Bè 1:
Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
– Bè 2:
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.
– Bè 1:
Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu,
– Bè 2:
cả những ai giữ giao ước của Người
và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.
– Bè 1:
CHÚA đặt ngai báu trên trời cao thẳm,
quyền đế vương bá chủ muôn loài.

– Bè 2:
Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,
luôn sẵn sàng phụng lệnh.
– Bè 1:
Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh,
hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.
– Bè 2:
Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,
thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi !

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 22, 15-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” 21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

         Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! những người Do-thái trong bài Tin Mừng hôm nay đang âm mưu tìm cách giết Chúa. Họ sợ danh của Chúa làm mất địa vị, quyền lợi của họ. Vì vậy, họ “đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy”. Sau đó, “Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê”, đến nói với Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.

          Thực vậy, chính những người Pha-ri-siêu, tự coi mình là địch thù với Chúa, đã gọi Chúa là “Thầy”, là “Đấng Chân Thật”. Không chỉ có vậy, dân chúng thời đó đều xem Chúa giảng dạy như Đấng có uy quyền. Tính chân thật, ngay thẳng từ cổ chí kim, từ đông sang tây, ở mọi thời đều được mọi người yêu chuộng và kính trọng.

          Chiêm ngắm Chúa là Thầy dạy Chân Thật. Chúng con xin Chúa ban ơn và biến đổi mỗi chúng con biết sống chân thật, công bằng. Hơn nữa, xin cho chúng con cũng biết khao khát chân lý của Chúa, để ngày mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn trong lời nói cũng như việc làm.

Hát: XIN CHỈ CHO CON (Hùng Lân)

ÐK. Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.
3. Xin đừng để kẻ hại con ngày nào reo mừng chiến thắng. Thẹn thay khốn thay cho bọn thất tín, làm sao thoát tay Thiên Chúa toàn năng.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

          Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa đã sống chân thật và ước ao mỗi thiếu nhi chúng con sống chân thật giống Chúa. Xin thứ tha những yếu đuối, lầm lỗi của chúng con vì nhiều lần chúng con chưa sống đúng như lời Chúa dạy, đó là mỗi lần chúng con thiếu thành thật trong lời nói, việc làm, đặc biệt là gian dối trong việc học tập, thi cử.

          Xin biến đổi trái tim chúng con con, xin cho trái tim chúng con luôn khao khát và yêu mến sự thật qua việc chăm chỉ học tập, siêng năng cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. Xin cho việc học tập của chúng con trở nên dấu chỉ làm chứng nhân của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, việc học tập không phải để lấy điểm mà thêm lòng yêu mến, học hỏi tri thức để mai ngày phục vụ cho Giáo Hội và xã hội.

          Xin cho trọn cuộc đời chúng con trở nên một cuộc đời phản ánh sự thật của Chúa cho mọi người mà chúng con sống và gặp gỡ. Có như thế, chúng con mới trở nên môn đệ chân chính của Chúa ngay tại thế gian này.

         Trong giờ phút linh thiêng bên Chúa giờ này, chúng con cũng xin dâng lên Chúa cha xứ, cha mẹ và những người thân yêu của chúng con, xin cho các ngài luôn được khỏe mạnh, bình an, và đầy ân sủng Chúa.

          Chúng con cũng xin dâng lên Chúa các quốc gia, dân tộc đang sống trong đau khổ vì chiến tranh, xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết ngồi lại với nhau, cùng tìm kiếm một giải pháp hoà bình, thịnh vượng cho thế giới.

  • Xướng: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
  • Cộng Đoàn Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: XIN VÂNG 1 (Lm.Mi Trầm)

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)