Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Giuse

Cầu Nguyện Cho Linh Hồn

Giuse Trần Hòa Hiệp

Giáo xứ Mẫu Tâm

(Ân Nhân Học Viện) 

Mới Qua Đời