Cầu Nguyện Cho Bà cố Rosa Đinh Thị Ngọt – Thân Mẫu của cha Phêrô Đinh Quang Trí, sss

CỘNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Dòng Thánh Thể

Dâng Lễ và Cầu Nguyện 

Cho Bà cố Rosa Đinh Thị Ngọt, sinh năm 1935
Thân Mẫu của cha Phêrô Đinh Quang Trí, sss (1.jpg