Cầu Nguyện Cho Bà cố Maria Hoàng Thị Lưu – Thân Mẫu của cha Antôn Đỗ Kim Trọng, sss

CỘNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Dòng Thánh Thể

Dâng Lễ và Cầu Nguyện 

Cho Bà cố Maria Hoàng Thị Lưu, sinh năm 1937
Thân Mẫu của cha Antôn Đỗ Kim Trọng, sss