Cầu nguyện cho Bà cố Maria Đào Thị Nhất Anh

Cộng đoàn Học Viện Thánh Thể 

Cầu nguyện cho Bà cố Maria Đào Thị Nhất Anh,

Thân Mẫu của thầy Phêrô Nguyễn Hữu Phước,sss (Học Viện)

Bà cố đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 04 giờ 30, ngày 21/09/2021.

Hưởng dương: 56 tuổi

Thánh lễ an táng được cử hành

vào lúc 05 giờ 30 thứ Tư ngày 22/09/2021 tại Giáo xứ Madagouil, GP. Đà Lạt.

Xin Cộng đoàn cùng  hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria.