Cầu Cho Các Linh Hồn

Cộng Đoàn Học Viện

Dâng Lễ Và Chầu Thánh Thể

Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn 

Ân Nhân và Thân Nhân Của Học Viện