Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương

Thánh Amatô Bình, Linh mục, 1831 – 1861
Thánh Giuse Khang, Thầy giảng, 1832 – 1861
Thánh Valentinô Vinh, Giám mục, 1827 – 1861
Thánh Hiêrônimô Liêm, Giám mục, 1800 – 1861