Bà đã nói về Người. Linh mục Antôn Nguyễn Thế Nhân