Cảm động: Giáo đô kêu cầu cùng Bậc Đáng Kính HY Nguyễn Văn Thuận cho Việt Nam tại Đền Thờ Đức Bà Cả