Thông tin Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế, ngày 28-10- 2020