Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 80
Lượt truy cập: 1449200
Linh Đạo Phòng Tiệc Ly P VIII
Trong Bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: 'Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy'. và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: 'Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em'. (x. Lc 22, 14-20)

PHOØNG TIEÄC LY:

NÔI TUÏ HOÏP

Nguyên tác: Sr. Catherine Marie Caron, SSS
Phỏng dịch: Lm. Dominic Thuần, SSS

A- CAÙC BIEÁN COÁ PHUÙC AÂM


1- BÍ TÍCH THAÙNH THEÅ

“Khi giôø ñaõ ñeán, Ñöùc Gieâ-su vaøo baøn cuøng vôùi caùc Toâng Ñoà. Ngöôøi noùi vôùi caùc oâng: ‘Thaày nhöõng khaùt khao mong moûi aên leã Vöôït Qua naøy vôùi anh em tröôùc khi chòu khoå hình. Bôûi vì, Thaày noùi cho anh em hay, Thaày seõ khoâng bao giôø aên leã Vöôït Qua naøy nöõa, cho ñeán khi leã naøy ñöôïc neân troïn trong Nöôùc Thieân Chuùa’. Roài Ngöôøi nhaän laáy cheùn, daâng lôøi taï ôn vaø noùi: ‘Anh em haõy caàm laáy maø chia nhau. Bôûi vì, Thaày baûo cho anh em bieát, töø nay, Thaày khoâng coøn uoáng saûn phaåm cuûa caây nho nöõa, cho ñeán khi Trieàu Ñaïi Thieân Chuùa ñeán’. Roài Ngöôøi caàm laáy baùnh, daâng lôøi taï ôn, beû ra, trao cho caùc oâng vaø noùi: ‘Ñaây laø mình Thaày, hieán teá vì anh em. Anh em haõy laøm vieäc naøy, maø töôûng nhôù ñeán Thaày’. Vaø tôùi tuaàn röôïu cuoái böõa aên, Ngöôøi cuõng laøm nhö vaäy vaø noùi: ‘Cheùn naøy laø giao öôùc môùi, laäp baèng maùu Thaày, maùu ñoå ra vì anh em” (Lc.22: 14-20).

2- KEÛ PHAÛN BOÄI

“Nhöng naøy baøn tay keû noäp Thaày ñang cuøng ñaët treân baøn vôùi Thaày. Ñaõ haún Con Ngöôøi ra ñi nhö ñaõ aán ñònh, nhöng khoán cho keû naøo noäp Con Ngöôøi’. Caùc Toâng Ñoà baét ñaàu baøn taùn vôùi nhau xem ai trong Nhoùm laïi laø keû toan laøm chuyeän aáy” (Lc.22: 21-23).

3- AI LAØ NGÖÔØI LÔÙN NHAÁT

“Caùc oâng coøn caõi nhau soâi noåi xem ai trong Nhoùm ñöôïc coi laø ngöôøi lôùn nhaát. Ñöùc Gieâ-su baûo caùc oâng: ‘Vua caùc daân thì duøng uy maø thoáng trò daân, vaø nhöõng ai caàm quyeàn thì töï xöng laø aân nhaân. Nhöng anh em thì khoâng phaûi nhö theá, traùi laïi, ai lôùn nhaát trong anh em, thì phaûi trôû neân nhö ngöôøi nhoû tuoåi nhaát, vaø keû laøm ñaàu thì phaûi neân nhö ngöôøi phuïc vuï. Bôûi leõ, giöõa ngöôøi ngoài aên vôùi keû phuïc vuï, ai lôùn hôn ai? Haún laø ngöôøi ngoài aên chöù? Theá maø, Thaày ñaây, Thaày soáng giöõa anh em nhö moät ngöôøi phuïc vuï. Coøn anh em, anh em vaãn moät loøng gaén boù vôùi Thaày, giöõa nhöõng luùc Thaày gaëp thöû thaùch gian nan. Vì theá, Thaày seõ trao Vöông Quoác cho anh em, nhö Cha Thaày ñaõ trao cho Thaày, ñeå anh em ñöôïc ñoàng baøn aên uoáng vôùi Thaày trong Vöông Quoác cuûa Thaày, vaø ngöï toøa xeùt xöû möôøi hai chi toäc Is-ra-en” (Lc.22: 24-30).

4- TIEÂN BAÙO PHEÂ-ROÂ CHOÁI THAÀY

“Roài Chuùa noùi: ‘Si-mon, Si-mon ôi, kìa Xa-tan ñaõ xin ñöôïc saøng anh em nhö ngöôøi ta saøng gaïo. Nhöng Thaày ñaõ caàu nguyeän cho anh, ñeå anh khoûi maát loøng tin. Phaàn anh, moät khi ñaõ trôû laïi, haõy laøm cho anh em cuûa anh neân vöõng maïnh’. OÂng Pheâ-roâ thöa vôùi Ngöôøi: ‘Laïy Chuùa, daàu coù phaûi vaøo tuø hay phaûi cheát vôùi Chuùa ñi nöõa, con cuõng saün saøng’. Ñöùc Gieâ-su laïi noùi: ‘Naøy anh Pheâ-roâ, Thaày baûo cho anh bieát, hoâm nay gaø chöa kòp gaùy, thì ñaõ ba laàn anh choái laø khoâng bieát Thaày”. Roài Ngöôøi noùi vôùi caùc oâng: ‘Khi Thaày sai anh em ra ñi, khoâng tuùi tieàn, khoâng bao bò, khoâng giaøy deùp, anh em coù thieáu thoán gì khoâng?’. Caùc oâng ñaùp: ‘Thöa khoâng’. Ngöôøi baûo caùc oâng: ‘Nhöng baây giôø, ai coù tuùi tieàn thì haõy mang theo, ai coù bao bò cuõng vaäy; coøn ai chöa coù göôm thì baùn aùo ñi maø mua. Vì Thaày baûo cho anh em hay: caàn phaûi öùng nghieäm nôi baûn thaân Thaày lôøi Kinh Thaùnh ñaõ cheùp: Ngöôøi bò lieät vaøo haøng phaïm phaùp. Thaät vaäy, nhöõng gì ñaõ cheùp veà Thaày saép ñöôïc hoaøn taát’. Caùc oâng noùi: ‘Laïy Chuùa, ñaõ coù hai thanh göôm ñaây’. Ngöôøi baûo hoï: ‘Ñuû roài” (Lc.22: 31-38).


B- PHOØNG TIEÄC LY: NÔI TUÏ HOÏP

1- NHAÄP ÑEÀ

Nhöõng ñoaïn Tin Möøng trích daãn treân ñeàu lieân quan ñeán chuû ñeà maø chuùng ta seõ thaûo luaän sau ñaây. Chuû ñeà ñoù laø: Phoøng Tieäc Ly, nôi coäng ñoaøn chung soáng. Caùc baïn coù theå söû duïng nhöõng ñoaïn Kinh Thaùnh sau ñaây ñeå suy nieäm trong giôø suy nieäm rieâng.

- Lc.22:14-39: Ñoaïn naøy noùi veà bieán coá thieát laäp Thaùnh Theå, veà cuoäc tranh luaän tieáp theo giöõa caùc moân ñeä xem ai laø ngöôøi lôùn nhaát. Roài Chuùa tieân baùo vieäc Pheâ-roâ seõ choái Ngöôøi vaø nhöõng khuûng hoaûng sau ñoù.

- Lc. 24: 9-11: Ñoaïn naøy noùi veà söï kieän caùc Toâng Ñoà töø choái tin theo chöùng côù cuûa caùc phuï nöõ veà bieán coá Chuùa soáng laïi.

- Lc. 24: 13-49: Ñoaïn naøy töôøng thuaät caâu chuyeän caùc moân ñeä ñi E-mau, roài trôû laïi Gieâ-ru-sa-lem, ñeán Phoøng Tieäc Ly ñeå noùi cho Nhoùm Möôøi Moät bieát veà kinh nghieäm cuûa hoï.

- Ga. 20: 19-31: Ñoaïn naøy töôøng thuaät caâu chuyeän Chuùa Gieâ-su phuïc sinh hieän ra vôùi vaùc moân ñeä “taïi nôi ôû cuûa caùc moân ñeä”, töùc “ôû Phoøng Tieäc Ly”.

2- KINH NGHIEÄM VEÀ COÄNG ÑOAØN

Ñoïc kyõ nhöõng ñoaïn Tin Möøng treân ñaây, chuùng ta seõ coù moät caùi nhìn toång quaùt veà nhöõng kinh nghieäm ñoái vôùi con ngöôøi vaø coäng ñoaøn caùc moân ñeä ôû Phoøng Tieäc Ly. Ñoù laø giai ñoaïn choùt cuûa thôøi kyø “Taäp Vieän” tröôùc khi ñöôïc sai ñi ñeå thi haønh söù vuï.

Hoï ñaõ kinh nghieäm veà giaây phuùt Thaùnh Theå vôùi Chuùa Gieâ-su vaø ñaõ traûi qua cuoäc thöû thaùch khuûng khieáp cuûa cuoäc Thöông Khoù vaø Töû Naïn cuûa Ngöôøi. Phoøng Tieäc Ly laø nôi tuï hoïp ñeå tìm söï naâng ñôõ laãn nhau qua vieäc chia seû caûm nghieäm veà ñöùc tin. Trong chính Böõa Tieäc Ly, caùc moân ñeä ñaõ caûm thaáy moái lo sôï, nghi nan, thieáu tin töôûng, moái töông quan giöõa hoï bò tan vôõ khi Chuùa tuyeân boá söï phaûn boäi cuûa Giu-ña vaø Pheâ-roâ. Hoï tranh chaáp nhau veà ñòa vò danh döï. Taát caû caùc baøi hoïc veà khieâm nhöôøng döôøng nhö bò laõng queân heát. Vì theá, hoï caàn phuïc vuï laãn nhau nhö Chuùa Gieâ-su ñaõ röûa chaân cho hoï.

Noãi buoàn saàu cuûa hoï veà cuoäc Thöông Khoù vaø Töû Naïn cuûa Chuùa Gieâ-su, veà caùi cheát cuûa Giu-ña, veà vieäc choái Chuùa cuûa Pheâ-roâ, veà söï boû rôi Chuùa khi Ngöôøi thuï naïn, taát caû nhöõng bieán coá aáy phaûi laø ñeà taøi cuûa nhöõng cuoäc chuyeän vaõn ôû giöõa hoï. Ñoù laø giaây phuùt tuyeät voïng khi töôûng nghó ñeán yù nghóa cuûa nhöõng naêm theo Chuùa vaø soáng vôùi Ngöôøi. Thaùi ñoä cuûa nhöõng moân ñeä ñi E-mau laø moät thí duï ñieån hình chöùng toû ñieàu ñoù khi hoï noùi vôùi Ngöôøi Khaùch Laï: “Chuùng toâi tin raèng Ngöôøi laø Ñaáng Thieân Sai”.

Roài boãng nhieân Chuùa Phuïc Sinh hieän ñeán, söï hieän dieän cuûa Ngöôøi ñaõ bieán ñoåi caûm nghieäm Phoøng Tieäc Ly cuûa hoï: Giôø ñaây hoï ñaõ hoïc laïi ñeå hieåu bieát Thaày mình. Chính nhôø söï hieän dieän aáy maø nôi phieàn muoän naøy ñaõ bieán thaønh nôi hoan laïc: “Bình an cho caùc con”, … “Laïy Chuùa toâi, laïy Thieân Chuùa cuûa toâi”… Nghi nan ñöôïc thay theá baèng söï toân thôø vaø nieàm tin.

Trong khi chôø ñôïi Chuùa Thaùnh Thaàn, Phoøng Tieäc Ly trôû thaønh nôi caàu nguyeän; vaø sau khi Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng, thì nôi naøy trôû thaønh nôi caùc Toâng Ñoà ñöôïc sai ñi ñeå thi haønh söù vuï. Qua taát caû nhöõng söï kieän treân, chuùng ta ruùt ra ñöôïc gì cho ñôøi soáng tu trì?

Ñôøi soáng tu trì, ñôøi soáng coäng ñoaøn thöôøng laø chöôùng ngaïi vaät. Coù theå vì lyù töôûng chuû nghóa, neân chuùng ta queân raèng, Thaùnh Theå ñöôïc ban cho ta trong boái caûnh cuûa con ngöôøi, trong tình traïng gaàn guõi nhaát vôùi nhöõng yeáu ñuoái cuûa con ngöôøi, vôùi nhöõng gì laø toài teä nhaát ôû nôi chuùng ta. Baùnh naøy ñaõ ñem laïi söï soáng cho chính nôi maø tröôùc ñoù söï cheát ñaõ thaéng theá, vì Chuùa Gieâ-su ñaõ ñeán vaø noùi vôùi ta: “Bình an cho caùc con”.

3- ÑÔØI SOÁNG TU TRÌ

Giaùo huaán cuûa cha thaùnh Pheâ-roâ Giu-li-a-noâ veà ñôøi soáng tu trì phaùt nguoàn töø moái töông quan vôùi ñôøi soáng thaùnh theå maø ngaøi goïi laø “Ñôøi soáng Phoøng Tieäc Ly”. Nhö chuùng ta ñaõ ñeà caäp tôùi tröôùc ñaây, ngaøi coi muïc tieâu chính cuûa ñôøi soáng tu trì khoâng phaûi laø ñeå tìm kieám hoaøn thieän caù nhaân nhö quan nieäm thoâng thöôøng ôû thôøi ñaïi cuûa ngaøi, nhöng laø ñeå phuïng söï Chuùa Gieâ-su vaø laø Chuùa Gieâ-su Phuïc Sinh, coøn tìm kieám söï hoaøn thieän cuûa caùc nhaân ñöùc thì chæ laø thöù yeáu, nhöng ñoù laïi luoân laø phöông tieän ñeå phuïng söï Chuùa caùch höõu hieäu hôn caû. Ñoái vôùi ngaøi, ñôøi soáng tu trì chæ laø phöông tieän, chöù khoâng phaûi laø cuøng ñích. Vaø nhö vaäy, caùc lôøi khaán chæ laø nhöõng ñöôøng loái ñeå phuïng söï Chuùa caùch hoaøn haûo hôn, ñeå bieåu loä tình yeâu caùch noàng naøn hôn, vaø laø nhöõng ñöôøng loái ñeå Chuùa Phuïc Sinh, hoaëc Chuùa ñau thöông, soáng trong ta maø thoâi.

Ñoái vôùi ngaøi, nhôø chieâm nieäm veà ñôøi soáng Chuùa Gieâ-su maø ta khaùm phaù ra yù nghóa thöïc cuûa caùc lôøi khaán. Chính trong ñôøi soáng aáy, chuùng ta hoïc soáng caùc lôøi khaán cuûa ta moãi ngaøy moät chu ñaùo hôn, moãi ngaøy moät saâu xa hôn. Chuùng ta seõ khoâng so saùnh mình vôùi nhöõng ngöôøi khaùc, vôùi coäng ñoaøn khaùc, vôùi caùc neàn vaên hoùa khaùc. Chuùng ta chæ ngaém nhìn vaøo Chuùa Gieâ-su, Ñaáng ñaõ soáng nhöõng naêm ôû traàn gian trong söï ñôn sô, vaø chuùng ta caàu xin Ngöôøi ñeå coù theå soáng ñôøi soáng khoù ngheøo nhö Ngöôøi ñaõ töøng soáng, vaø coù theå söû duïng nhöõng cuûa caûi vaät chaát ñeå phuïc vuï Vöông Quoác vaø vinh quang Ngöôøi, cuõng nhö ñeå phuïc vuï daân Ngöôøi.

Chuùng ta ngaém nhìn vaøo Chuùa Gieâ-su, Ñaáng luoân laéng nghe tieáng noùi vaø thaùnh yù Cha Ngöôøi, roài coá gaéng laéng nghe tieáng Ngöôøi trong söï tuaân phuïc ñeå ñöôïc neân gioáng nhö Ngöôøi, luoân laéng nghe thaùnh yù vaø söï quan phoøng cuûa Thieân Chuùa.

Chuùng ta nhìn vaøo traùi tim  Chuùa Gieâ-su, traùi tim luoân höôùng veà thaùnh yù Cha Ngöôøi vôùi moät tình yeâu troïn haûo, luoân môû roäng ñeå ñoùn nhaän Chuùa Thaùnh Thaàn, traùi tim ñaõ bò vôõ tan treân thaäp giaù ñeå tuoân traøo tình yeâu xuoáng treân chuùng ta, ñeå chuùng ta hoïc soáng trong saïch. Ñoái vôùi thaùnh Pheâ-roâ Giu-li-a-noâ, soáng trong saïch coù nghóa laø soáng trong tình yeâu, laø qui höôùng veà Chuùa Gieâ-su vaø luoân yù thöùc söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa. Soáng tinh tuyeàn laø yeâu meán Thieân Chuùa heát söùc, heát trí khoân, heát tinh thaàn, heát yù chí, heát thaân xaùc.

Bôûi theá, lôøi môøi goïi soáng trong Phoøng Tieäc Ly chính laø lôøi môøi goïi ñeán döï Tieäc Cöôùi, Tieäc Cöôùi Con Chieân. Ñoù laø lôøi môøi goïi tham döï hoân leã. Phoøng tieäc laø nôi haân hoan. Khi vieát cho Meï Maùc-gô-rít, vaø thuùc baùch Meï tôùi Pa-ri ñeå khôûi ñaàu cuoäc soáng tu trì, ngaøi vieát:

“Con seõ thaáy tình yeâu lôùn lao cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi con nhö theá naøo khi Ngaøi keâu goïi con theo ôn keâu goïi cao ñeïp aáy… Chuùa Quan Phoøng ñaõ saép xeáp moïi söï ñeå con ñöôïc thoaùt ly vaø ñeán Phoøng Tieäc Ly thaùnh cuûa Ngöôøi”.

Khi vieát cho moät trong caùc chò Nöõ Tyø Thaùnh Theå tieân khôûi laø baø Sa-nuy-eâ (Chanuet), thaân maãu cuûa cha Mi-sen Sa-nuy-eâ (Michel Chanuet), ngaøi xin baø ñeán Phoøng Tieäc Ly vaø ôn keâu goïi thaùnh theå naøy phaûi chöùa chaát nieàm vui cuûa ngaøy hoân leã:

“Tö töôûng gaây aán töôïng maïnh meõ cho toâi khi thôøi gian tôùi laø: hi sinh trong vieäc töø boû moïi söï ñöôïc thöïc hieän moät laàn cho suoát caû ñôøi. Hi sinh naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän caùch troïn veïn. Hi sinh aáy gioáng nhö moät cuoäc töû ñaïo. Ñoù chính laø pheùp röûa tình yeâu. OÂi haïnh phuùc thay taâm hoàn taän hieán cho Chuùa ñeå chæ thuoäc veà moät mình Ngöôøi! Ñieàu hôïp lyù duy nhaát laø: Nöõ Tyø Thaùnh Theå thì phaûi hieán thaân phuïc vuï, hieàn theâ thì phaûi hieán thaân cho phu quaân, keû toân thôø thì phaûi hieán thaân cho Thieân Chuùa cuûa Thaùnh Theå, laø Thaày nhaân laønh, laø Ñaïi Vöông vaø laø Phu Quaân thaàn linh” (Doc. III, ngaøy 2 thaùng 4, 1862).

Trong moät baøi thuyeát trình, ngaøi noùi:

“Töôûng nghó ñeán kho taøng lôùn lao treân trôøi maø chuùng ta seõ ñöôïc höôûng, ñoù laø ñieàu toát. Nhöng cuõng coøn moät ñieàu toát hôn nöõa laø ôn keâu goïi thaùnh theå. Chuùa khoâng noùi: Caùc ngöôi seõ coù moät kho taøng lôùn lao ôû treân trôøi. Vì trong tröôøng hôïp veà ôn keâu goïi thaùnh theå, Ngöôøi ñaõ töø trôøi xuoáng. Vaán ñeà hoaøn toaøn khaùc. (Chuùng ta coù kho taøng vôùi mình). Khi ñeà caäp tôùi ôn keâu goïi thaùnh theå, Chuùa ñaõ noùi vôùi ta cuøng nhöõng ñieàu Ngöôøi ñaõ noùi vôùi caùc Toâng Ñoà ôû Phoøng Tieäc Ly: ‘Haõy ôû laïi trong tình yeâu Thaày, cuõng nhö Thaày ôû laïi trong tình yeâu cuûa Cha Thaày’, nhöõng lôøi naøy coù nghóa laø gì? Nhöõng lôøi aáy coù nghóa laø: ôn keâu goïi thaùnh theå chính laø ôn keâu goïi cuûa tình yeâu. Ngöôøi yeâu thì soáng vôùi ngöôøi baïn tình, ñoù laø ñieàu thöôøng tình ôû traàn gian: hieàn theâ ñeán vôùi phu quaân, trôû thaønh ngöôøi baïn loøng cuûa chaøng. Phaûi, moät taâm hoàn phuïng söï Chuùa Gieâ-su phaûi ñeán soáng vôùi Ngöôøi, phaûi phuïng söï Baûn Vò ñaùng toân thôø cuûa Ngöôøi. Cuõng nhö caùc Toâng Ñoà xöa, ngaøy ñeâm ñaõ ôû vôùi Chuùa Gieâ-su vaø hoï trôû thaønh gia ñình cuûa Ngöôøi theá naøo, thì caùc con cuõng phaûi nhö vaäy, vì ôn keâu goïi cuûa caùc con ñoøi hoûi ñôøi soáng tu trì. Neáu khoâng nhö vaäy thì caùc con ñaõ chaúng ñöôïc ñaëc aân ñaët Mình Thaùnh ra ngoaøi, thöïc ra caùc con ñaõ ñöôïc qui tuï laïi thaønh moät gia ñình (Thuyeát Trình ngaøy 28 thaùng 5, 1864).

- “Moïi phöông tieän trong ñôøi soáng tu trì ñeàu nhaém vaøo ñôøi soáng toân thôø cuûa caùc con. Chuùng coù muïc ñích giuùp caùc con trôû thaønh nhöõng keû toân thôø hoaøn haûo hôn. Chuùng ñaøo taïo cho vieäc toân thôø… Nhöng keû toân thôø laø gì? Ñoù laø moät ngoïn löûa tình yeâu, moät caây neán chaùy, moät ngoïn löûa moãi ngaøy moät chaùy saùng hôn, lan roäng hôn ñeå laøm thaønh moät ñaùm chaùy lôùn. Öôùc chi ngoïn löûa nhoû beù cuûa caùc con khi gaëp ñöôïc Ngoïn Löûa Thaàn Linh laø Chuùa Gieâ-su seõ trôû thaønh ñaùm chaùy tình yeâu, ñaùm chaùy lôùn. Caùc con seõ laø nhoùm tu syõ maø Chuùa Gieâ-su laø Ñaàu vaø chuùng ta laø nhöõng chi theå cuûa Ngöôøi”.

“Haõy bieán taâm hoàn, trí khoân, yù chí cuûa caùc con thaønh ngai toøa cho Ngöôøi, duø khi caùc con ôû trong nhaø nguyeän, hoaëc khi chuù taâm ñeán Ngöôøi trong khi thi haønh nhöõng nhieäm vuï khaùc, haõy luoân taäp trung vaøo Ngöôøi… Ñoù laø taát caû nhöõng gì cha xin caùc con” (Dieãn giaûi Baøi Thuyeát Trình veà Luaät Soáng).

Hi voïng raèng nhöõng tö töôûng treân ñaây seõ giuùp caùc baïn hieåu roõ hôn lôøi noùi sau cuûa thaùnh Pheâ-roâ Giu-li-a-noâ: “Cuoäc soáng vó ñaïi cuûa tình yeâu laø ôû Phoøng Tieäc Ly” chính laø tình yeâu maø moãi ngöôøi, cuõng nhö taát caû chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeå tham döï vaøo.

Ôn keâu goïi nhö theá chính laø ôn keâu goïi ñeán höôûng nieàm vui. Ñaáng Saùng Laäp cuûa chuùng ta luoân nhaán maïnh ñeán nieàm haân hoan naøy. Ngaøi noùi, buoàn phieàn laø moät caùm doã lôùn lao nhaát caàn phaûi loaïi boû ñi, ngay caû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi maø baåm chaát vaãn coù khuynh höôùng uû ruõ buoàn saàu. Buoàn phieàn, neáu tieáp tuïc trong moät thôøi gian daøi, thì ñoù laø daáu hieäu khoâng coù ôn keâu goïi. Taïi sao? Taïi vì ñoù laø daáu hieäu chöùng toû ngöôøi aáy khoâng nhìn nhaän söï hieän dieän cuûa Chuùa Phuïc Sinh ñang hieän dieän ôû giöõa ta. Chuùa Gieâ-su hieän dieän ôû giöõa ta cuõng nhö Ngöôøi ñaõ töøng hieän dieän ôû giöõa caùc Toâng Ñoà. Ngöôøi noùi: “Bình an cho caùc con”, vaø Ngöôøi môøi goïi ta rôø vaøo caïnh söôøn Ngöôøi, ñeå roài nhö thaùnh Toâ-ma, keû toân thôø ñích thöïc seõ phaûi keâu leân: “Laïy Chuùa toâi, laïy Thieân Chuùa cuûa toâi”.

Töø tình traïng ngheøo naøn cuøng cöïc, chuùng ta ñöôïc keâu goïi ñeán höôûng nieàm vui laø ñöôïc phuïng söï Ngöôøi, ñöôïc luoân “ôû vôùi Ngöôøi”, ñöôïc hoaøn toaøn “thuoäc veà Ngöôøi”, thuoäc veà gia ñình cuûa Ngöôøi, nhö vaäy laøm sao chuùng ta coù theå öu phieàn ñöôïc. Thaùnh Pheâ-roâ Giu-li-a-noâ noùi: “Caùc con coù Thaùnh Theå, caùc con coøn mong muoán gì hôn nöõa?”.

C- CAÙC BAÛN VAÊN VEÀ BAÙC AÙI

1- THAÙNH VÒNH 16

        Laïy Chuùa Trôøi, xin giöõ gìn con

        vì beân Ngaøi, con ñang aån naùu.

        Con thöa cuøng Chuùa: “Ngaøi laø Chuùa con thôø,

        ngoaøi Chuùa ra, ñaâu laø haïnh phuùc?”.

        Coøn thaàn ngoaïi xöù naøy, nhöõng thaàn linh xöa con suøng moä,

        vaãn gia taêng taøn phaù, vaø thieân haï tôùi taáp chaïy theo.

        Maùu teá thaàn, con quyeát chaúng daâng,

teân cuûa thaàn, moâi con khoâng tuïng nieäm!

Laïy Chuùa, Chuùa laø phaàn saûn nghieäp con ñöôïc höôûng,

laø cheùn phuùc loäc daønh cho con;

soá maïng con, chính Ngaøi naém giöõ.

Phaàn tuyeät haûo may maén ñaõ veà con,

vaâng, gia nghieäp aáy laøm con thoûa maõn.

Con chuùc tuïng Chuùa haèng thöông chæ daïy,

ngay caû ñeâm tröôøng, loøng daï nhaén nhuû con.

Con luoân nhôù coù Ngaøi tröôùc maët,

ñöôïc ngaøi ôû beân, chaúng nao nuùng bao giôø.

Vì theá, taâm hoàn con möøng rôõ, vaø loøng daï haân hoan,

thaân xaùc con cuõng nghæ ngôi an toaøn.

Vì Chuùa chaúng ñaønh boû maëc con trong coõi aâm ty,

khoâng ñeå keû hieáu trung naøy hö naùt trong phaàn moä.

Chuùa seõ daïy con bieát ñöôøng veà coõi soáng:

tröôùc Thaùnh Nhan, oâi vui söôùng traøn treà,

ôû beân Ngaøi, hoan laïc chaúng heà vôi!

 

2- THÔ GÔÛI MEÏ MAÙC-GÔ-RÍT GHI-OÂ

Roâ-ma ngaøy 27 thaùng Möôøi Hai, 1864

Gôûi con vaø toaøn theå caùc con raát ñaùng meán, Cha vieát thô naøy ñeå Chuùc Möøng Naêm Môùi caùc con, nhöõng ngöôøi con thaân yeâu cuûa cha trong Chuùa, nhöõng keû luoân hieän dieän ôû beân cha trong tình yeâu vaø vinh quang thaàn linh cuûa Chuùa.

Töø Roâ-ma, kinh thaønh cuûa Chuùa Gieâ-su, nôi cö nguï cuûa Vò Ñaïi Dieän Ngöôøi, trung taâm hieäp nhaát coâng giaùo, cha gôûi lôøi Caàu Chuùc Naêm Môùi ñeán taát caû caùc con.

Caùc con thaân meán, töø Roâ-ma cha ñaõ gôûi ñeán caùc con nhöõng ôn cao caû. Khi ñöôïc vaøo trieàu yeát Ñöùc Giaùo Hoaøng ngaøy 17 thaùng 11, cha ñaõ khoâng queân caùc con. Chaéc caùc con ñaõ nhaän ñöôïc thænh nguyeän cuûa cha daâng leân Ñöùc Thaùnh Cha ñeå xin nhöõng aân xaù cho caùc con, vaø ngaøi ñaõ ban cho caùc con nhöõng aân xaù cao quí aáy, nhaát laø trong ngaøy khaán troïng ñaïi cuûa caùc con.

Maëc duø khoâng ai ñöôïc pheùp trình leân ngaøi baát cöù gì ñeå xin ngaøi kyù, duø chæ moät taám giaáy nhoû, nhöng Ñöùc Thaùnh Cha cuõng ñaõ ban aân xaù aáy sau khi caân nhaéc caån thaän. Caùc con thaáy khoâng, Thieân Chuùa ñaõ yeâu thöông caùc con bieát bao!

Caùc con thaân meán, cha coøn coù theå caàu chuùc gì hôn cho caùc con ñöôïc nöõa, theâm vaøo nhöõng ôn maø caùc con ñaõ nhaän laõnh ñöôïc trong ngaøy Leã Mình Thaùnh Chuùa Ki-toâ, ñoù laø: ñôøi soáng tu trì, ñöôïc pheùp ñaët Mình Thaùnh lieân tuïc, noùi toùm laïi, Phoøng Tieäc Ly cuûa caùc con. OÂi, caùc con raát thaân meán, neáu caùc con hieåu ñöôïc nhö cha, caùc con seõ nhaän ra vieäc qui tuï caùc con laïi thaønh moät coäng ñoaøn thaät laø cao caû bieát bao, chæ vôùi khaùt voïng chaân thaønh cuûa caùc con vaø söï hö voâ cuûa cha ñeå thieát laäp neân moät gia ñình tu syõ môùi, quaû thöïc laø khoù khaên bieát bao! Caùc con phaûi luoân caûm taï Chuùa veà ôn aáy.

Cha chöa theå haùt baøi “Laïy Chuùa, giôø ñaây xin cho toâi tôù Chuùa ra ñi bình an” (Nunc Dimitis) ñöôïc, ngoaïi tröø ñoù laø thaùnh yù Chuùa, nhöng seõ tieáp tuïc vun töôùi cho caây nhoû maø Thieân Chuùa ñaõ chuùc phuùc vaø ñöôïc troàng ôû moät vò trí ñeïp ñeõ trong vöôøn Hoäi Thaùnh.

Cha mong ñöôïc thaáy caùc con taêng tröôûng, khoâng phaûi veà nhaân soá, nhöng nhaát laø veà caùc nhaân ñöùc, söï thaùnh thieän, ñôøi soáng tu trì thöïc söï. Chaéc chaén caùc con ñang heát söùc noã löïc ñeå trôû thaønh nhöõng tu syõ toát, nhöõng keû toân thôø hoaøn haûo. Nhöng, caùc con thaân meán, ñöôøng coøn daøi tröôùc khi caùc con ñaït tôùi baøn quì cuûa söï hoaøn thieän thaùnh theå.

Öôùc chi ñöùc baùc aùi ki-toâ ngöï trò giöõa caùc con. Ñoù laø nhaân ñöùc öu tieân cuûa Chuùa vaø laø linh hoàn cuûa ñôøi soáng tu trì. Moãi ngöôøi haõy coi caùc chò em khaùc hôn mình, vaø nhö lôøi thaùnh Phao-loâ noùi: haõy coi caùc chò em khaùc ñaïo ñöùc hôn mình, xöùng ñaùng hôn mình. Moãi ngöôøi haõy chæ nhìn ôû nôi caùc chò em khaùc nhöõng aân suûng, nhaân ñöùc, tình yeâu vaø loøng nhaân haäu cuûa Chuùa ñoái vôùi hoï, coøn ôû nôi mình thì haõy nhìn vaøo nhöõng yeáu ñuoái, toäi loãi, nhö vaäy ngöôøi aáy seõ luoân coù loøng baùc aùi.

Cha khoâng baûo “haõy chòu ñöïng laãn nhau” maø thoâi, nhöng cha coøn baûo phaûi thöông yeâu nhau nöõa, vì caùc con ñöôïc qui tuï laïi thaønh gia ñình thaân yeâu cuûa Chuùa. Vì theá, haõy sung söôùng khi thaáy caùc chò em khaùc phuïc vuï toát vaø thaùnh thieän, cuõng nhö trong moät thaân theå, moät chi theå sung söôùng veà söï phuïc vuï toát cuûa chi theå khaùc. Caùc con ñöôïc qui tuï laïi thaønh trieàu ñình cuûa Vua cao caû. Haõy luoân giöõ phong ñoä toát ñeïp giöõa caùc chò em vôùi nhau. Öôùc chi nhöõng phong ñoä toát ñeïp, coát caùch ñaøng hoaøng töû teá luoân laø ñaëc ñieåm nôi ñôøi soáng coäng ñoaøn cuûa caùc con.

Caùc con ôû trong nhaø cuûa Chuùa. Haõy coi ñoù laø moät haïnh phuùc ñöôïc ôû trong nhaø thaùnh cuûa Ngöôøi, ñöôïc aâu yeám phuïng söï Ngöôøi, ñöôïc laøm moïi söï cho Ngöôøi. Tình yeâu seõ thöïc hieän ñieàu ñoù, moät tình yeâu phaùt xuaát töø nôi traùi tim, moät tình yeâu cao ñeïp seõ trôû thaønh dòu daøng vaø nhaäy caûm nhö saùp ong ôû gaàn löûa.

Phaûi, caùc con thaân meán, haõy trôû neân nhöõng moân ñeä ñích thöïc cho tình yeâu thaàn linh cuûa Chuùa. Ñoù laø ôn cuûa caùc con, laø luaät phaùp vaø söùc soáng cuûa caùc con: Tình yeâu thaùnh theå!

Thieân Chuùa ñaõ ban cho caùc con traùi tim tuyeät vôøi, haõy hieán daâng laïi traùi tim aáy cho Ngöôøi. Ngöôøi muoán traùi tim aáy nôi Traùi Tim Ngöôøi. Haõy ñaët traùi tim aáy vaøo loø löûa böøng chaùy. Ñoâi khi baûn tính töï nhieân keâu than khoùc loùc, vaø ngöôøi ta laøm chuùng ta phaûi ñau khoå. Ñieàu ñoù khoâng ñaùng quan taâm, vì nhö vaäy traùi tim ta seõ mau maén höôùng veà Chuùa laø Thaày nhaân laønh. Ñieàu ñaïi baát haïnh laø khi chuùng ta ñi tìm kieám hoan laïc ôû ngoaøi ôn keâu goïi cuûa ta vaø ngoaøi Chuùa chuùng ta.

Caùc con thaân meán, cha chuùc laønh cho caùc con vôùi taát caû taám loøng cuûa cha. Nguyeän xin Chuùa gìn giöõ caùc con, giuùp caùc con lôùn leân trong söï thoâng hieåu vaø nhaân ñöùc cuûa tình yeâu thaùnh thieän. Ñöôïc nhö vaäy laø cha quaù maõn nguyeän roài.

Taát caû trong Chuùa,

Eymard

(Gôûi Marguerite Guillot. Doc. 1508 Ñôøi Soáng vaø Caùc Thô)

Tin mới hơn
Tin cũ hơn